Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, hoe ook genaamd, tussen Flow Wellness (hierna verhuurder) en huurder.

Artikel 2 Offertes 
2.1 Offertes zijn geheel vrijblijvend en binden verhuurder nimmer.
2.2 Een uitgebrachte offerte is geldig gedurende twee weken na dagtekening offerte.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst
3.1 Overeenkomsten tussen verhuurder en huurder komen alleen tot stand na het opmaken van een schriftelijk contract, hoe ook genaamd en ondertekening daarvan door zowel verhuurder als huurder.

Artikel 4 Annulering huurovereenkomst
4.1 Huurder kan de overeenkomst tot huur kosteloos annuleren tot 72 uur voorafgaand aan de dag waarop de huurperiode wordt aangevangen.
4.2 Indien huurder in strijdt handelt met artikel 4.1 uit deze algemene voorwaarden zal door de verhuurder een boete in rekening worden gebracht van 50% van de totale waarde van de huurovereenkomst, met een minimum van € 100,–.
4.3 Van lid 4.2 kan worden afgeweken indienen duidelijk en ondubbelzinnig blijkt dat sprake is van overmacht aan de kant van huurder. Dit alles naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid en ter beoordeling door verhuurder.

Artikel 5 Gebruiksvoorwaarden huurder
5.1 Alle gehuurde materialen dienen door de huurder op zorgvuldige wijze gebruikt te worden. Eventuele verstrekte aanwijzingen of gebruiks-voorwaarden dienen ten alle tijden te worden nageleefd.
5.2 Schade aan de gehuurde materialen, ontstaan tijdens de huurperiode dienen direct te worden gemeld aan de verhuurder.
5.3 De huurder is ten volle verantwoordelijk voor de gehuurde materialen gedurende de huurperiode. De huurder dient zich zo nodig passend te verzekeren.
5.4 De huurperiode vangt aan vanaf de dag zoals omschreven op de huurovereenkomst en eindigt pas na terugontvangst en controle door de verhuurder van alle gehuurde materialen uit de overeenkomst.
5.5 Het is de huurder verboden wijzigingen of reparaties uit te voeren of te laten uitvoeren alleen dan na overleg en uitdrukkelijke toestemming door verhuurder.

Artikel 6 Transport
6.1 Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen. Dit is alleen anders indien het materieel door of namens verhuurder wordt getransporteerd. In dat laatste geval zijn uitsluitend de transportkosten voor rekening van huurder.
6.2 Het transport door de verhuurder is naar een door huurder opgegeven plaats op de begane grond en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats.
6.3 Verhuurder bericht huurder zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- en/of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen.
6.4 Huurder dient ervoor zorg te dragen dat hij op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen of ophalen van het materieel. Indien huurder hieraan niet voldoet, behoudt verhuurder zich het recht voor kosten in rekening te brengen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die verhuurder lijdt als gevolg van beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal van de gehuurde materialen, opgetreden of veroorzaakt tijdens de huurperiode. Daaronder wordt niet verstaan schade als gevolg van normaal gebruik, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door verhuurder na afloop van de huurperiode.
7.2 Huurder is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het materieel. Huurder vrijwaart verhuurder voor alle aanspraken van huurder of derden op vergoeding van dergelijke schade.
7.3 Indien huurder in gebreke blijft met betrekking tot het nakomen van deze voorwaarden, zullen alle door verhuurder te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van huurder komen.
7.4 Indien verhuurder aansprakelijk is voor de door huurder geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. Verhuurder is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
7.5 Flow Wellness verleent géén garantie op verkleuring en osmose. Flow Wellness is nimmer aansprakelijk voor inbouw en installatie fouten en de gevolgen daarvan.

Artikel 8 Levering (alcoholische) dranken
8.1 Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen van 18 jaar en ouder. Het tonen van een geldige legitimatie aan de verhuurder kan worden gevraagd bij levering.
8.2 Levering van dranken kan geschieden door derden.
8.3 Niet gebruikte dranken dienen gekoeld bewaard te worden.
8.4 Geopende verpakkingen en/of dranken die uit de originele verpakking zijn gehaald worden niet retour genomen door de verhuurder.

Artikel 9 Catering
9.1 Bestelde cateringproducten kunnen worden geleverd door derden.
9.2 De huurder dient zich te houden aan de bewaar en gebruiksvoorwaarden van de geleverde producten.
9.3 Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte door geconsumeerde producten.
9.4 Huurder is zelf verantwoordelijk voor een juiste naleving van de hygiëneregels met betrekking tot het gebruik van bederfelijke waar.

Artikel 10 Overschrijding huurtermijn
10.1 De gehuurde materialen dienen uiterlijk op de in de huurovereenkomst omschreven datum en tijd geretourneerd worden en/of klaarstaan om door verhuurder opgehaald te worden.
10.2 Indien verhuurder de gehuurde materialen niet op de omschreven datum retourneert kan een boete in rekening worden gebracht door verhuurder. Deze boete bedraagt 50% van de waarde van de huurovereenkomst met een minimum van € 100.

Artikel 11 Reclames
11.1 De huurder inspecteert bij het afleveren door de verhuurder of bij het ophalen de gehuurde materialen op gebreken of beschadigingen.
11.2 Niet gemelde beschadigingen door de huurder aan de verhuurder komen voor rekening van de huurder. 11.3 Alleen beschadigingen of gebreken op de huurovereenkomst aangetekend worden gezien als vooraf aan de verhuurder gemelde gebreken.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 De door huurder gehuurde materialen blijven ten alle tijden eigendom van verhuurder.
12.2 Huurder vrijwaard de verhuurder voor alle aanspraken van derden op de gehuurde materialen van verhuurder.
12.3 Het is de huurder niet toegestaan gehuurde materialen te verpanden, te verhuren of anderszins te bezwaren.

Artikel 13 Verplichtingen verhuurder
13.1 De verhuurder is verantwoordelijk voor correcte levering. Daaronder wordt mede verstaan producten met een houdbaarheidsdatum die afloopt na de huurperiode

Artikel 14 Betaling
14.1 Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt betaling binnen veertien dagen na dagtekening factuur.
14.2 Verhuurder kan een vooruitbetaling verlangen van (een deel) van de huursom.
14.3 Indien huurder nalaat binnen de gestelde termijn de factuur te voldoen is huurder zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
14.4 Aan verhuurder, kan en boete in rekening worden gebracht van 1% van de totale huursom

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen huurder en verhuurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen verhuurder en huurder die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verhuurder, tenzij schriftelijk anders overeenkomen.
15.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud overeenkomt met de bedoeling.

Artikel 16 Persoonsgegevens
16.1 Ingevulde contactformulieren worden niet bewaard op de server.
16.2 Ingevulde contactformulieren worden doorgestuurd naar Flow Wellness. Daarnaast zal er een kopie worden verstuurd aan de bezoeker.